Stammbaum

Shito-Ryu Karate in Freiburg

Soke Hayashi

Soke
Teruo HAYASHI
10. Dan
1924-2004

Soke Mitsuya

Soke
Seinosuke MITSUYA
9. Dan Karate-Do

Renshi Vermiglio

Kyoshi
Girolamo VERMIGLIO
7. Dan Karate-Do
5. Dan Kobudo

Christian Manz

Instructor
Christian MANZ
3. Dan Karate-Do
2. Dan Kobudo